Pengaruh Sihir: Realiti Atau Ilusi?

Anggaran Masa Bacaan: 7 minit

Dikemaskini pada 10/10/2019 oleh Ustaz Abdullah

Adalah satu fakta yang tidak dapat dinafikan, bahawa sihir memiliki pengaruh, seperti dapat membunuh orang yang terkena sihir, dapat membuatkan seseorang jatuh sakit, sihir dapat memisahkan antara suami dan isteri, juga boleh menimbulkan pergaduhan antara dua orang yang bersahabat dan berkasih-sayang. Semua perkara yang saya sebutkan di atas adalah termasuk salah satu aqidah Ahlu Sunnah wal Jama’ah. Iaitu meyakini bahawa pengaruh sihir benar-benar nyata dan ianya satu realiti yang memang benar berlaku.

Para ulama berbeza pendapat tentang hakikat sihir dan jenis-jenisnya, tetapi majoriti ulama Ahlu Sunnah wal Jama’ah berpendapat, sihir dapat memberikan pengaruh langsung terhadap kematian orang yang disihir, atau membuatnya jatuh sakit, tanpa terlihat tanda-tanda zahiriyah yang menyebabkannya. Sebahagian lainnya pula, iaitu mereka yang terdiri dari kalangan ahli falsafah dan kelompok Mu’tazilah, mereka meyakini bahawa gangguan sihir hanyalah khayalan (ilusi) belaka.

Pengingkaran terhadap pengaruh sihir ini merupakan keyakinan ahli kalam dari kalangan Mu’tazilah. Keyakinan tersebut bertentangan dengan al Qur`an, Sunnah, Ijma’ dan akal yang sihat.

Ketika menjelaskan ushul i’tiqad (pokok-pokok keyakinan) Ahlu Sunnah wal Jama’ah, Abul Hasan al Asy’ari rahimahullah mengatakan: “Kami meyakini, ilmu sihir dan ahli sihir benar-benar ada di dunia ini. Dan kekuatan sihir merupakan kenyataan”.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan:

“Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,” (Al Falaq/113 ayat 4)

Ayat ini menunjukkan bahawa, pengaruh sihir itu benar-benar nyata. Beberapa kelompok ahlu kalam (falsafah dan kalangan Mu’tazilah) mengingkari adanya pengaruh sihir ini. Mereka mengatakan, sebenarnya pengaruh sihir itu tidak ada. Samada pengaruh sihir yang mengakibatkan penyakit, pembunuhan, kerasukan, keterpikatan dan pengaruh-pengaruh lain. Semua itu hanyalah khayalan orang-orang yang melihatnya, dan bukan sesuatu yang sebenarnya.

Syaikh Salim bin ‘Id al Hilali menjelaskan, ayat dan hadis di atas menegaskan bahawa sihir itu memang ada. Hakikat sihir itu benar-benar nyata, sama seperti perkara-perkara lainnya. Penjelasannya :

Pertama : Dalam surat al Baqarah ayat 102, Allah menyebutkan ilmu sihir boleh dipelajari oleh manusia. Sihir dapat menimbulkan mudharat. Di antaranya dapat memisahkan antara sepasang suami isteri. Jadi adakah perkara yang difirmankan oleh Allah itu hanya sebuah ilusi dan tipuan belaka, atau ianya memang benar-benar berlaku? Jawapannya, sudah tentulah perkara tersebut benar-benar berlaku.

Kedua : Allah, Dia-lah Pencipta segala sesuatu, telah memerintahkan kita agar berlindung kepadaNya dari kejahatan tukang sihir. Allah berfirman :

“Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul” [Al Falaq/113 ayat 4].

Ayat ini merupakan bukti, bahawa sihir itu benar-benar nyata. Pengaruhnya sangat jahat dan dapat menyakiti manusia dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Al Maziri berkata: “Majoriti Ahlu Sunnah dan jumhur ulama menegaskan, sihir memang benar nyata. Sihir memiliki hakikat, sebagaimana perkara-perkara lainnya. Berbeza dengan orang-orang yang mengingkari hakikatnya dan menganggapnya sebagai halusinasi batil yang tidak wujud. Allah telah menyebutkan sihir di dalam al Qur`an, dan menggolongkannya sebagai ilmu yang dipelajari. Allah juga menyebutkan, sihir merupakan perkara yang boleh menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran dan pengaruhnya dapat memisahkan suami isteri. Semua itu tidaklah mungkin bila tidak nyata. Hadis dalam bab ini juga menegaskan bahwa, sihir itu memang benar ada. Ilmu sihir termasuk ilmu yang terkubur, dan kemudian muncul kembali. Semua itu menyanggah perkataan orang-orang yang mengingkarinya. Dan menganggapnya tidak nyata, adalah suatu perkara yang mustahil”.

Al Khaththabi berkata: “Sejumlah pakar ilmu pengetahuan alam mengingkari adanya sihir dan menolak hakikatnya. Sementara itu, sejumlah ahli kalam (falsafah) menolak hadis ini. Mereka berkata, sekiranya gangguan sihir dapat mempengaruhi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka dikhuatiri sihir juga mempengaruhi wahyu, syariat yang diturunkan kepada beliau. Itu ertinya penyesatan umat!”

Bantahannya: Sihir memang benar ada dan hakikatnya juga ada. Sejumlah bangsa, seperti bangsa Arab, Persia, India dan bangsa-bangsa Romawi menegaskan adanya sihir. Mereka merupakan penduduk bumi yang terutama, yang paling banyak memiliki ilmu dan hikmat.

Allah telah berfirman:

“Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul” [Al Falaq/113:4].

Telah dinukil secara shahih dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam beberapa hadis. Orang-orang yang mengingkarinya, sama ertinya mengingkari sesuatu yang terlihat nyata dan pasti adanya. Para ahli fiqh juga telah menyebutkan beberapa hukuman terhadap ahli sihir. Sesuatu yang tidak hakiki atau tidak wujud tentu tidak mencari kepopularan dan kemasyhuran seperti ini. Menafikan adanya sihir merupakan kejahilan. Membantah orang yang menafikannya merupakan perbuatan sia-sia dan tak ada gunanya.

Ibnul Qayyim al Jauziyah berkata dalam kitab Badaa-i’ul Fawaa-id (II/227-228) :

“Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

“Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul”, [Al Falaq/113:4].

Dan hadis ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha di atas menetapkan adanya pengaruh dan hakikat sihir. Sebahagian ahli kalam dari kalangan Mu’tazilah dan lainnya ada yang mengingkarinya. Mereka mengatakan, sebenarnya pengaruh sihir itu tidak ada. Baik berupa penyakit, pembunuhan, kerasukan, keterpikatan atau pengaruh-pengaruh lain. Menurut mereka, semua itu hanyalah halusinasi orang-orang yang melihatnya, dan bukan sesuatu yang nyata”.

Perkataan mereka ini jelas bertentangan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir dari para sahabat dan para salaf, serta kesepakatan para fuqaha, ahli tafsir, ahli hadis dan para pemerhati masalah hati dari kalangan ahli tasawwuf, serta seluruh orang-orang yang berakal sihat. Pengaruh sihir itu boleh berupa kesakitan, perasaan berat, kerasukan, pembunuhan, perasaan cinta, perasaan benci, dan pengaruh-pengaruh lain yang terjadi pada diri manusia. Semua itu benar-benar ada dan diketahui oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan mereka benar-benar dapat merasakan sihir itu. Allah Subhanhu wa Ta’ala berfirman:

“Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul”, [Al Falaq/113 : 4].

Ayat di atas merupakan dalil bahawa, an nafats (hembusan sihir) dapat mendatangkan kemudharatan bagi orang yang disihir dari arah yang tidak ia ketahui. Seandainya kejahatan itu hanya akan terjadi dengan sentuhan badan secara zahir, sebagaimana dikatakan oleh kelompok yang mengingkari, nescaya kita tidak perlu berlindung dari kejahatan sihir dan wanita-wanita ahli sihir itu. Dan kenyataanya, para ahli sihir itu mampu menipu pandangan orang-orang yang menyaksikan sihirnya, padahal jumlah mereka begitu banyak, hingga mereka menyaksikan sesuatu yang bukan sebenarnya. Dan seketika itu juga, imajinasi yang melihat menjadi berubah.

Jadi, apakah sebab yang  mengubah perangai, perkataan dan tabiat mereka? Apa bezanya antara perubahan yang nyata itu dengan perubahan sifat-sifat rohani dan jasmani lainnya? Jika ia mengubah imajinasinya, sehingga melihat orang yang diam menjadi bergerak, sesuatu yang bersambung menjadi terputus, orang yang mati menjadi hidup, maka, apakah yang menyebabkannya berubah, sehingga orang yang dicintai menjadi dibenci? Dan sebaliknya orang yang dibenci menjadi dicintai dan pengaruh-pengaruh lainnya? Allah Subhanahu wa Ta’ala bercerita tentang ahli sihir Fir’aun:

“Nabi Musa menjawab: Campakkanlah kamu (dahulu)! Maka apabila mereka mencampakkan (tongkat-tongkat dan tali masing-masing), mereka menyilap mata orang ramai dan menjadikan orang-orang itu merasa gerun, serta mereka melakukan sihir yang besar (keadaan dan caranya)” (Surah al-‘Araf ayat 116)

Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla menjelaskan pandangan mereka telah tersihir. Keadaan itu terjadi mungkin dengan mengubah keadaan sesuatu yang mereka lihat, iaitu tali-tali dan tongkat. Misalnya tukang-tukang sihir itu meminta bantuan kepada ruh jahat atau syaitan untuk menggerakkannya. Hingga orang-orang yang menyaksikan menyangka tali dan tongkat itu bergerak dengan sendirinya. Demikian juga misalnya, makhluk yang tak terlihat pandangan mata itu menyeret tikar atau permadani. Sehingga, tikar dan permadani itu akan nampak bergerak dengan sendirinya, tanpa ada yang menggerakan.

Padahal syaitanlah yang menggerakkannya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Syaitan-syaitan telah mengubah tali dan tongkat itu menjadi seperti ular. Orang yang menyaksikan mengira, benda itu berubah dengan sendirinya. Padahal sebenarnya syaitanlah yang mengubahnya. Boleh juga berlaku keadaan di mana sihir telah mengubah keadaan orang-orang yang menyaksikan itu, hingga mereka menyaksikan tali dan tongkat itu seolah bergerak. Padahal, sebenarnya tidak. Maka tidak diragukan lagi, tukang-tukang sihir itu benar-benar melakukan hal tersebut.

Adapun ucapan orang-orang yang mengingkari adanya pengaruh sihir, yang mengatakan bahawa para penyihir itu membuat tali-tali dan tongkat itu boleh bergerak sebagaimana air yang boleh bergerak sendiri, jelas merupakan perkataan batil ditinjau dari berbagai aspek. Sekiranya demikian, tentu gerakan itu bukan bersifat imaginasi, tetapi gerakan sebenar. Juga bukan merupakan sihir yang menipu pandangan manusia. Namun lebih tepat disebut hasil teknologi.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Musa berkata,”Silakan kamu sekalian melemparkan,” maka tiba-tiba, tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka”. [Thaha/20:66].

Sekiranya gerakan itu merupakan tipuan sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang yang mengingkari, tentu gerakan itu bukan termasuk sihir. Dan juga, sekiranya hal itu sebuah tipuan seperti kata mereka, tentu cara untuk menyangkalnya ialah dengan mengeluarkan air raksa yang ada di dalamnya, dan menjelaskan hakikat tipuan tersebut.

Sehingga sudah tentu tidak perlu melemparkan tongkat untuk menelannya. Tipuan seperti ini tentu tidak perlu menyangkalnya dengan bantuan para tukang sihir, tetapi cukup dengan bantuan para ahli teknologi. Dan tentunya, Fir’aun tidak perlu mengagungkan para penyihir itu dan tunduk kepada mereka. Fir’aun menjanjikan kedudukan yang tinggi dan balasan yang besar bagi mereka. Tentunya tidak akan dikatakan: “Sesungguhnya ia merupakan pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian”. Sebab, teknologi juga dikuasai oleh orang lain dalam mempelajari dan mengajarkannya. Kesimpulannya, perkataan para pengingkar adanya sihir itu, sangat jelas kebatilannya, tidak susah membantahnya”.

Sebab  itulah, sangat batil anggapan sebagian orang yang mengatakan “pelajarilah sihir, namun jangan diamalkan,” atau “pelajarilah sihir untuk menolak sihir,” dan perkataan lainnya yang bisa menjadi penyesalan pada hari Kiamat, bagi yang mengucapkannya.

Tetapi anehnya, ahli falsafah era moden ini sangat percaya kepada sihir dan pengaruhnya. Bahkan, mereka tidak segan-segan mempelajari dan menerapkannya.

Syaikh Akram Dhiya’ al Umari menjelaskan,”Collin Wilson mengungkapkan,’Sesungguhnya Inggris dan Amerika sekarang merangkul sejumlah tukang sihir. Jumlah mereka melebihi tukang sihir yang ada sejak zaman renaisance dahulu’.”

Demikianlah, ilmu pengetahuan dan peradaban moden tidak mampu membebaskan akal manusia dari belitan khurafat dan mitos. Adapun Islam, telah memutus jalan bagi para tukang sihir, sejak empat belas abad yang lalu.

Semua kita sudah sedia maklum bersama adanya hubungan erat antara dukun dan tukang sihir dengan ahli falsafah kuno, kaum mentalis dan penyembah bintang-bintang. Sebab, antara keduanya terdapat hubungan dan nasab. Golongan yang akhir merupakan generasi penerus bagi golongan yang pertama.

Asy Syahristani menjelaskan, mereka dapat melakukan tipu daya menakjubkan yang mereka peroleh melalui pengaruh bintang-bintang yang boleh mendatangkan perkara-perkara secara menakjubkan. Ilmu sihir yang tercantum dalam buku-buku sihir, perdukunan, ilmu nujum, jampi-jampi, bacaan-bacaan, gambar-gambar, semua itu merupakan sebahagian dari ilmu mereka.

Oleh karena itu, pengaruh sihir ini tidak dapat diingkari, baik berdasarkan syariat maupun logik akal. Keputusan dari keyakinan tentang pengaruh nyata dari sihir ini ialah, menetapkan bahawa sihir merupakan tindakan kejahatan dan jenayah. Dan para ulama menjatuhkan hukuman yang berat kepada tukang sihir, iaitu hukuman mati.

Syariat telah menjelaskan keharamannya dan bertindak tegas atas pelakunya, dan menjadikannya sebagai perbuatan yang setara dengan syirik. Sebab syaitan tidak akan membantu ahli sihir, hingga mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebagai contoh, telah dinukil dari sejumlah ahli sihir, iaitu beberapa perbuatan keji dan kufur. Salah seorang dari mereka meletakkan lembaran mushaf al Qur`an di bawah tikar, agar dapat ia pijak dengan kakinya. Dan ada pula yang menggunakannya sebagai tissu untuk istinja`, wal iyadzu billah.

Sehingga, barangsiapa didapati melakukan amalan sihir, maka hukumnya kafir. Adapun sebagai hukumannya, maka orang tersebut dibunuh, sebagaimana telah dilakukan oleh Jundab bin Abdillah Radhiyallahu ‘anhu, dan begitu juga yang diperintahkan Umar bin al Khaththab Radhiyallahu ‘anhu, serta telah dilaksanakan oleh kaum Muslimin.

Demikian pula telah dinukil secara shahih dari Hafshah binti Umar Ummul Mukminin Radhiyallahu ‘anhuma, bahawa ia telah membunuh seorang perempuan ahli sihir dan mengaku telah melakukan sihir kepadanya. Dan ini merupakan kesepakatan para sahabat Radhiyallahu ‘anhum. Hal ini bertolak dari pengaruh langsung dan nyata dari amalan ahli sihir tersebut. Kalaulah sihir hanya merupakan ilusi orang-orang yang melihatnya, atau tidak ada pengaruh terhadap yang disihir, tentu hukumannya tidak seperti itu.

Wallahu a’lam.

Anda Dapat Sesuatu?

Jika anda rasa artikel ini bermanfaat, sila kongsikan dengan rakan-rakan dan juga orang yang anda sayangi. Anda juga boleh melanggan artikel terbaru saya terus melalui emel. Klik di sini untuk melanggan.

Anda aktif menggunakan aplikasi telegram? Saya juga ada kongsikan ilmu-ilmu mahal tentang perubatan Islam melalui telegram. Berminat? Join channel telegram saya di sini.


Kecewa dengan masalah gangguan jin dan sihir yang masih tak sembuh-sembuh? Walaupun anda dah habis beribu ringgit? Mahukah saya dedahkan kepada anda RAHSIA bagaimana untuk sembuh dari gangguan jin sihir tanpa perlu habis lebih banyak wang anda? Klik di sini untuk mengetahui caranya!

Follow saya di sosial media:
Pengaruh Sihir: Realiti Atau Ilusi?
Scroll to top
error: Maaf. Artikel ini tidak dibenarkan untuk copy!!